295

Sidhu Moose Wala

0%

Intro
Bm
A
GM7
F#7
Verse
Bm ਦੱਸ
ਪੁੱਤ
ਤੇਰਾ
head
down
ਕਾਸਤੋ
A ਚੰਗਾ
ਭਲਾ
ਹੱਸਦਾ
ਸੀ
ਮੌਨ
ਕਾਸਤੋ
G
ਜਿਹੜੇ
ਦਰਵਾਜੇ
ਵਿਚ
board
ਚੱਕੀ
ਖੜੇ
F#7 ਮੈਂ
ਚੰਗੀ
ਤਰਹ
ਜਾਂਦਾ
ਕੌਣ
ਕਾਸਤੋ
Bm ਕੁਛ
ਐਥੇ
ਚਾਂਦੀ
GM7 ਚਮਕੌਂਨਾ
ਚੌਂਦੇ
ਨੇ
A ਕੁਛ
ਤੈਨੂ
ਫਡ
F#m7 ਥੱਲੇ
ਲੌਣਾ
ਚੌਂਦੇ
ਨੇ
G ਕੁਛ
ਕ਼
GM7 ਨੇ
ਆਏ
G ਐਥੇ
ਭੁੱਖੇ
fame
ਦੇ
F#7 ਨਾਮ
ਲੈਕੇ
ਤੇਰਾ
ਅੱਗੇ
ਔਣੇ
ਚੌਂਦੇ
ਨੇ
Bm ਮੁਸੀਬਤ
ਤਾਂ
ਮਰਦਾ
GM7 ਤੇ
ਪੈਂਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ
A ਦਬੀ
ਨਾ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
F#m7 ਸਵਾਦ
ਲੈਂਦੀ
G ਨਾਲੇ
ਜਿਹੜੇ
ਰਸਤੇ
Em7 ਤੇ
ਤੂ
ਤੁਰਿਆ
Em7 ਐਥੇ
ਬਦ੍ਨਾਮੀ
high
rate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਅੱਜ
ਕਯੀ
ਬਚੌਣ
G ਸੱਬੀਆਂਚਾਰ
ਜੁੱਟ
ਕੇ
A ਜਣਾ
ਖਣਾ
ਦਿੰਦਾ
ਵਿਚਾਰ
ਉਠ
ਕੇ
G ਇੰਝ
ਲੱਗੇ
ਰੱਬ
ਜਿਵੇਈਂ
ਹਥ
ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰ
ਗਿਆ
F#7 ਪੜ੍ਹਾ
ਜਦੋਂ
ਸੁਬਹ
ਅਖਬਾਰ
ਉਠ
ਕੇ
Bm ਚੁਪ
ਰਿਹ
ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੀ
GM7 ਭੇਦ
ਖੋਲੀ
ਦੇ
A ਲੀਡਰ
ਨੇ
ਐਥੇ
F#7 ਹਕ਼ਦਾਰ
ਗੋਲੀ
ਦੇ
ਹੋ
G ਜਿੰਨਾ
ਦੇ
ਜਾਵਕਾ
ਦੇ
ਨਾ
ਜਾਨ
ਤੇ
Steve
F#7 ਰਖੇ
ਬਣੇ
ਫਿਰਦੇ
ਮਾਂ
ਬੋਲੀ
ਦੇ
Bm ਝੂਠ
ਮੈਨੂ
ਐਥੋਂ
ਦੇ
GM7 Fact
ਵੀ
ਨੇ
A ਚੋਰ
ਬੰਦੇ
ਔਰੋਂ
ਦੇ
ਸਮਾਜ
ਸੇਵੀ
ਨੇ
G ਸਚ
ਵਾਲਾ
ਬਾਣਾ
ਪਾ
ਜੋ
ਲੋਗ
ਲੁੱਟ
ਦੇ
F#7 ਸੱਜਾ
ਇੰਨਾ
ਨੂ
ਵੀ
ਛਹੇਤੀ
Mate
ਮਿਲੂਗੀ
Chorus
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
ਮਿਲੂ
GM7 295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
G Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
Em ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਲੋਕ
ਵੱਡੇ
ਮਾਰਦੇ
GM7 ਭਰੇ
ਰੁਖਾਂ
ਤੇ
A ਮਿੰਟਾ
ਵਿਚ
ਪਹੁਛ
ਜਾਂਦੇ
F#m7 ਮਾਵਾਂ
ਕੂਖਾ
ਤੇ
G ਕੌਣ
ਕੁੱਤਾ
ਕੋਣ
ਡਲਾ
ਕਂਝਰ
ਕੌਣ
Verse
ਐਥੇ
F#7 Certificate
ਦੇਣ
Facebook
ਆਂ
Bm ਤੇ
Leader
Brown
ਦੇ
ਗਯਾ
GM7 ਆਟਾ
ਇੰਨਾ
ਨੂ
A ਵੋਟ
ਆਂ
ਲੈਕੇ
ਮਾਰਦੇ
ਛਪਾਟਾ
ਏਨਾ
ਨੂ
G ਪਤਾ
ਨਹੀ
ਜ਼ਮੀਰ
ਓਹ੍ਡੋਂ
Em ਕੀਤੇ
ਹੁੰਦੀ
F#7 ਸਾਲੇ
ਬੋਲਦੇ
ਨੀ
ਸ਼ਰਮ
ਦਾ
ਘਾਟਾ
ਏਨਾ
ਨੂ
Bm ਡਿਗਦੇ
ਨੂ
ਦੇਣ
ਲੋਗ
G ਟਾਲੀ
ਰਖਤੇ
A ਕਢਦੇ
ਕਿ
ਗਾਲਾ
ਐਥੇ
ਢਾਡੀ
ਰਖ
ਕੇ
F# ਤੇਰੀ
ਅੱਤੇ
ਓਹਦੀ
ਮਾਂ
Em
ਫਰ੍ਕ
ਕਿ
F#7 ਅਕਲ
ਇਹ੍ਨਾ
ਨੂ
ਥੋਡੀ
ਲੇਟ
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
F#m7 Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
Em7 ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Chorus
ਤੂ
Bm ਹੁੰਨ
ਤਕ
ਅੱਗੇ
ਤੇਰੇ
GM7 ਡੁਮ
ਕਰਕੇ
ਐਥੇ
A ਫੋਟੋ
ਨੀ
ਖਿਚੌਂਦਾ
ਕੋਯੀ
ਚੱਮ
ਕਰਕੇ
G ਕੌਣ
ਕਿੰਨਾ
ਰੱਬ
ਯਕੀਨ
ਰਖਦਾ
ਲੋਕ
F#7 ਕਰਦੇ
judge
ਓਹਦੇ
ਕੱਮ
ਕਰਕੇ
ਤੂ
Bm ਝੂਕੇਯਾ
ਜ਼ਰੂਰ
ਹੋਆ
GM7 ਕੋੱਡਾ
ਤਾਂ
ਨਹੀ
A ਪਗ
ਤੇਰੇ
ਸਿਰ
ਤੇ
ਤੂ
ਰੋਡਾ
ਤਾਂ
ਨਹੀ
G ਇਕ
ਗੱਲ
ਪੂਚ
ਏਨਾ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ
ਨੂ
F#7 ਸਾਡਾ
ਵੀ
ਪੰਥ
ਕੱਲਾ
ਤੁਹਾਡਾ
ਤਾਂ
ਨੀ
Verse
Bm ਗੰਦਿਆ
ਸਿਯਾਸਤਾ
ਨੂ
G ਦਿਲੋਂ
ਕਢ
ਦੋ
ਹੋ
A ਕਿਸੇ
ਨੂ
ਤਾਂ
ਗੁਰੂ
ਘਰ
ਜੋਗਾ
ਛੱਡ
ਦੋ
ਹੋ
G ਕਿਸੇ
ਬਚੇ
ਸਿਰ
ਨਾਯੋ
Em ਕੇਸ
ਲਭਣੇ
F#7 ਨਈ
ਤਾਂ
ਤੋੰਣੂ
ਛੇਤੀ
ਐਸੀ
date
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
F#m7 Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
Em7 ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Chorus
Bm ਮੀਡਿਆ
ਕਯੀ
ਬੰਨ
ਬੈਠੇ
GM7 ਅੱਜ
ਦੇ
ਗਵਾਰ
A ਇੱਕੋ
ਝੂਠ
ਬੋਲਦੇ
ਵੀ
ਬਾਰ
ਬਾਰ
G ਬੈਠ
ਕੇ
GM7 ਜਨਾਨੀਆਂ
Em ਨਾਲ
ਕਰਦੇ
ਚੁਗਲੀਆ
ਤੇ
F#7 ਸੁਧਾ
ਨਾਮ
ਰਖਦੇ
ਜਡ੍ਜ
ਦਾ
ਵਿਚਾਰ
Bm ਸ਼ਾਮ
ਤੇ
ਸਵੇਰੇ
GM7 ਪਾਲਦੇ
ਵਿਵਾਦ
ਨੇ
A ਐਵੇਈਂ
ਤੇਰੇ
ਨਾਲ
ਕਰਦੇ
ਫਸਾਦ
ਨੇ
GM7 24
ਘੰਟੇ
ਨਾਲੇ
ਨੀਂਦ
ਦੇ
ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ
ਨੂ
F#7 ਨਾਲੇ
ਓਹਦੇ
ਕੱਲੇ
ਕੱਲੇ
ਗੀਤ
ਯਾਦ
ਨੇ
Bm ਭਵੇਈਂ
ਔਖੀ
ਹੋਯੀ
GM7 crowed
ਤੇਰੇ
ਤੇ
A ਬੋਲਦੇ
ਨੇ
ਐਵੇ
ਸਾਲੇ
F# ਲਾਉਡ
ਤੇਰੇ
ਤੇ
ਪਰ
G ਇਕ
ਗੱਲ
ਰਖੀ
ਮੇਰੀ
ਯਾਦ
ਪੁੱਤਰਾ
ਆਹਾ
F#7 ਬਾਪੂ
ਤੇਰਾ
ਬਡਾ
ਪ੍ਰਾਉਡ
ਤੇਰੇ
ਤੇ
ਤੂ
Bm ਦੱਬ
ਗਯਾ
ਦੁਨਿਯਾ
ਨੇ
ਵਿਹਾਂ
ਪਾਲੇਯਾ
A ਉਠ
ਪੁੱਤ
A7 ਝੋਟੇਆ
ਓਏ
A ਮੂਸੇ
ਵਾਲੇ
ਜੇ
G ਐਵੇਈਂ
ਰਿਹਾ
GM7 ਗੀਤਾਂ
ਵਿਚ
Em ਸਚ
ਬੋਲਦਾ
F#7 ਅਔਣ
ਵਾਲੀ
ਪੀਢੀ
educate
ਮਿਲੂਗੀ
Bm ਨਿਤ
Controversy
GM7 Create
ਮਿਲੂਗੀ
A ਧਰ੍ਮਾ
ਦੇ
ਨਾਮ
ਤੇ
F#m7 Debate
ਮਿਲੂਗੀ
G ਸਚ
ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ
ਮਿਲੂ
295
ਜੇ
F#7 ਕਰੇਗਾ
ਤਰੱਕੀ
ਪੁੱਤ
Hate
ਮਿਲੂਗੀ
Outro
Bm
GM7
A
F#m7
G
Em7
F#7
F#
F#
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on '295' ?
  • What chords are in 295?
  • What tempo should you practice 295 by Sidhu Moose Wala?
  • What key does 295 have?
  • When did 295 hit the market?