Godanwa

Shilpi Raj

0%

Start
Intro
G#m
E
F#
G#m
E
F#
G#m
E
G#m7
E
F#
G#m
E
F#
G#m
E
F#
G#m चूड़ियो
नाम
हमरा
E सड़ियो
नाम
F# बा
G#m
G#m उनके
खातिर
हमार
E जिनगी
तमाम
F# बा
G#m
सुनऽ
ताड़ू
E
F#
Verse
G#m चूड़ियो
नाम
हमार
E सड़ियो
पर
नाम
F# बा
G#m
उनके
G#m खातिर
हमार
E जीवन
तमाम
F# बा
B सरधा
पूरा
मोरे
F# मनवा
के
B सरधा
पूरा
मोरे
F# मनवा
के
F# गोदऽगोदऽ
G#m7
G#m खलिफाइन
G#7
F# गोदनवा
से
F# गोरे
हथवा
E
F# नाम
G#m सजनवा
के
G#m गोरे
हथवा
E
F#
नाम
G#m7 सजनवा
के
गोरे
G#m7 हथवा
G#m7
नाम
सजनवा
के
G#m
Inst
G#m
E
F#
G#m
E
F#
G#m
E
F#
G#m
G#m
Chorus
F# चटकारे
G#m
तू
रखिहऽ
E रंगवा
हो
F# सइयाँ
दूर
G#m रहिके
रहिहें
हमरा
E संघवा
हो
F# समझऽ
ताड़ू
G#m
E
ना
हो
G#m चटकारे
तू
रखिहऽ
E रंगवा
हो
F# हो
सइयाँ
G#7 दूर
रहिके
रहिहें
हमरा
E संघवा
हो
F#
Verse
C#m
दे
C#m देब
तोहरा
D#m के
E बढ़ा
के
रुपइया
F#
C#m हमरा
सवख
D#m से
E सजा
कलइया
F#
B सोभा
बढ़ा
F# बदनवा
के
F# एहो
B सोभा
बढ़ा
बदनवा
F# के
A#m लिखऽलिखऽ
G#m7
खलिफाइन
G#7 गोदनवा
F#
से
F# गोरे
हथवा
E
नाम
G#m सजनवा
के
G#m गोरे
हथवा
G#m
नाम
G#7 सजनवा
के
G#7 गोरे
G#m हथवा
E
F# नाम
G#m सजनवा
के
G#m
Inst
G#m
E
G#m
G#m7
E
F#
G#m7
G#m
G#m7
G#m
E
F#
G#m
G#m
E
F# हमार
लाली
G#m बाली
बिंदिया
E कजरवा
हो
F# बाटे
उनके
G#m ला
सोरहो
E सिंगरवा
हो
F#
G#m
E
Verse
F# हमार
G#m लाली
बाली
बिंदिया
E कजरवा
हो
F# बाटे
G#m उनके
ला
सोरहो
E सिंगरवा
हो
F# बाड़ू
C#m तू
D#m trained
E चमका
हमार
hand
F# हो
C#m होखस
D#m खुस
मोर
E देखी
husband
F# हो
Chorus
B मान
जा
तू
हमरो
F# कहनवा
के
F# हाय
B मान
जा
तू
हमरो
F# कहनवा
के
A#m गोदऽगोदऽ
G#7 खलिफाइन
गोदनवा
F#7 से
F#7 गोरे
F# हथवा
E
F# नाम
G#m सजनवा
के
G#m गोरे
हथवा
E
F#
नाम
सजनवा
G#m7
के
G#m7 गोरे
हथवा
E
F# नाम
सजनवा
के
F#
D#m
F#
G#m7
F#
E
F#
G#m
G#m
G#m
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'Godanwa' ?
  • What chords are in Godanwa?
  • What tempo should you practice Godanwa by Shilpi Raj?
  • What key does Godanwa have?
  • When did Godanwa hit the market?