Calaboose

Sidhu Moose Wala

0%

Start
Verse
Gb7
B7
G
Em
Em
Em
Em
Sidhu
Moose
Wala
Chorus
Snappy
Em
Em
CM7
Em
CM7
Em Gang
Sign
ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ
throw
ਕਰਦਾ
Em ਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ
ਦਿਲਾ
ਉੱਤੇ
ਕਰੇ
ਕਬਜ਼ੇ
Em Militant
ਆਂ
ਜਿਹੀ
Identity
ਹੋਯੀ
ਪਯੀ
G ਪਤਾ
ਨੀ
Em ਤਲਾਸ਼ੀ
ਵਿਚੋਂ
ਕਿ
ਲਭ
ਜੇ
Em ਮਾਮੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਕਿਹੜਾ
ਜੇ
ਤੂ
ਹਥ
ਗਯਾ
Em ਮੁੱਡ
ਕੇ
ਨੀ
ਤੈਨੂ
ਕਦੇ
ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Am ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
C ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
Em ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em
Verse
Em
ਕਿਹੰਦੇ
ਮਾੜੇ
ਬੰਦਿਆ
ਨਾਲ
ਤੇਰਾ
G ਸਾਥ
ਸੁਣੀਦਾ
Em ਏਂਨਾ
ਨਾਲ
ਚੰਗੀ
ਹੁੰਦੀ
ਯਾਰੀ
ਕੋਯੀ
ਨੀ
ਤੇਰੇ
ਗੀਤਾਂ
ਵਿਚ
ਬੋਲ
ਹੁੰਦੇ
Em ਗਾਲਾਂ
ਵਰਗੇ
ਕਾਕਾ
ਏਹੀ
ਤੇਰੀ
Em ਕਲਾਕੜੀ
ਕੋਯੀ
ਨਹੀ
ਮੈਂ
ਕਿਹਾ
ਮੇਰਾ
ਅਸੂਲ
ਜੇ
ਕੋਯੀ
G ਪੰਗਾ
ਲੌਂਗਾ
ਸੋਂਹ
Em ਰੱਬ
ਦੀ
ਬਣਾਕੇ
ਮੈਂ
ਤਾਂ
ਰੇਲ
ਭੇਜਣਾ
Chorus
Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
Em ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
C ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
Em ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em
C
Verse
Em ਦਿਲ
ਦੇ
ਕਰੀਬ
ਜੋ
ਕ੍ਰਾਉਨ
ਸਿਰ
ਦੇ
ਜੁੱਤੀ
ਦੀ
Em ਪੈਰਾਂ
ਦੀ
ਬਣਾਲੇ
ਜਿਹਡੇ
ਬਣੇ
ਵੈਰੀ
ਨੀ
Em ਪਿਹਲੇਆ
ਦੇ
ਲਯੀ
I
phone
ਰਖੇਯਾ
Em ਦੁਜੇਆ
ਲਯੀ
ਰਖੇਯਾ
Blackberry
ਨੀ
Em Unknown
ਦਿੰਦਾ
Identity
ਸੋਹਣੀਏ
Em ਜਦੋਂ
ਜਿਹਿਨੂ
ਹੁੰਦਾ
ਕਿੱਤੇ
ਤੇਲ
ਭੇਜਣਾ
Chorus
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
Em ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
Em ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em
Verse
ਹੋ
G Board
ਵਾਂਗੂ
ਜਾਦਾਂ
ਬਹੁਤ
ਡੂਂਗੀ
ਕੁੜੇ
G ਲੋਕਾਂ
ਪਾਡੀ
ਐਵੇਈਂ
ਵਿੰਗੇ
ਬੌਲੇ
ਘੁੱਮਮਦੇ
ਹੋ
Em ਤੇਰੇ
ਪਾ
ਦਾ
ਸਿਧੂ
ਘੁੱਮੇ
ਕੱਲਾ
ਗੱਡੀ
ਹੋ
Em ਖੱਬੀ
ਸੀਟ
ਉੱਤੇ
ਬੇਹਿਕੇ
ਰੌਲੇ
ਘੁੱਮਮਦੇ
Chorus
Em ਮਾਪੇ
ਮੈਨੂ
ਦੇਖ
ਪੁੱਤ
ਤਾਲੇ
ਮਾਰਦੇ
Em ਮਾਰ
ਦੂਗਾ
ਇਹਦੇ
ਨਈ
ਕੋਯੀ
ਜੇਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
Em ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
Em ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
ਨਾਮ
ਹੈ
ਸਿਧੂ
ਮੂਸ
ਵਾਲਾ
ਤੋਹ
ਕ੍ਯਾ
Em ਕਨੂਨ
Em
C
ਤੋਡ਼ਨੇ
ਕਾ
ਹੱਕ
ਹੈ
ਹਜੀ
ਜੱਟ
ਹਜੀ
ਜੱਟ
Hollywood
ਕਰਦਾ
Em Worldwide
ਪੈਂਦੀਆਂ
ਨੇ
ਚੀਕਾਂ
ਸੋਹਣੀਏ
Em ਉਂਝ
ਤਾਂ
ਚਢਾਯੀ
ਬੜੀ
ਤੇਰੇ
ਯਾਰ
ਦੀ
8
Em ਜ਼ਿਲੇਆ
ਪੈਂਦੀ
ਤਰੀਕਾ
ਸੋਹਣੀਏ
Em Talent
ਤਬਾਹੀ
ਦੋਨੋ
ਕੱਠੇ
ਕਰਤੇ
ਸੀ
Em ਰੱਬ
ਨੇ
ਬਣਾਕੇ
ਕੈਸਾ
ਮੇਲ
ਭੇਜਣਾ
Em Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
D ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
CM7 ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
ਜੈਲ
Em ਭੇਜਣਾ
Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
ਦੁਨਿਯਾ
Em ਕੱਮ
ਮੇਰੇ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
Snappy
Luck
ਮੇਰਾ
ਕਿਹੰਦਾ
ਜੀਤਨੀ
ਤੂ
Em
Em
Outro
Em
ਦੁਨਿਯਾ
ਕੱਮ
ਮੇਰੇਆ
ਕਿਹੰਦੇ
ਤੈਨੂ
Em ਜੈਲ
ਭੇਜਣਾ
Em
End
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'Calaboose' ?
  • What chords are in Calaboose?
  • What tempo should you practice Calaboose by Sidhu Moose Wala?
  • What key does Calaboose have?
  • When did Calaboose hit the market?