ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya

Malu Nipanal Singer

0%

Start
Inst
D#m
B
D#m
D#m
B
A#sus4
A#sus4
D#m
D#m
D#m
D#m
C#7
D#m
G#m7
A#m
A#m
A#m
D#m
Chorus
D#m
B
D#m
B
A#m
D#m
B
A#m
D#m
A#m
D#m
Verse
D#m
G#m7
A#m7
D#m
G#m7
A#m
D#m
B
A#m
D#m
G#m7
A#m
D#m
A#m
Chorus
நா
A#m டைவரா
A#m
நீ
நநலவரா
G#m7
A#m
நா
A#m டைவரா
D#m
B நநலவரா
A#m
D#m ஆ஗்யலதூரா
B
A#m
D#m
நா
D#m
டைவரா
B
நீ
நநலவரா
B
A#m
D#m
A#m
நா
டைவரா
நநலவரா
ஆ஗்யலதூரா
வார
G#7 நலலவரா
D#m
நநலவரா
நநலவரா
G#7
நநலவரா
நநலவரா
நநலவரா
நநலவரா
நநலவரா
G#m7
A#m நநலவரா
A#m சாலயகு
A#m
பயித்தமாஸர
A#m
நிநா
ஏரி
ஸிளிர
எரடக்
D#m சரஈலோ
நிநா
அப்பிர
லேமகேந
எரடக்
சரஈல
நிநா
அப்பி
Inst
D#m
D#m
A#m7
F#7
B
A#m
A#m
Verse
D#m களிவா஗
ஸாலி
B ஸநாகி
A#m ஬ாலி
D#m கடிஸிதி
தேலி
B பிரிதயக
D#m பயாலி
D#m நந்நபாகி
டகாலி
B
A#m
நா
D#m டரிவர
B நீ
A#m
Chorus
D#m
B
நந்ந
B லவ்வர
G#m7
A#m
நா
A#m டரிவர
நந்ந
A#m லவ்வர
A#m ஆகிலதுர
A#m
D#7 ஆகிலதுர
D#7
A#m
ஆகிலதுர
A#m
A#m
G#m7
A#m
அக்க
A#m தித்தி
பறக்கார
அன்ன
G#m7 தித்தி
A#m முடகார
நா
D#m அதினி
நின்ன
சரதார
G#m7
A#m உடூகி
நா
தென
நின்ன
சரதார
A#m
நீ
A#m பரதி
கணிசினாக
சுகச
A#m இள்ள
மயாக
A#m மாடலங்க
ஏல
தைவிங்க
B
A#m உடூகி
D#m மாடலங்க
ஏல
தைவிங்க
D#m
செல்லியகப்
D#m பாரே
நினைங்க
D#m ஆகிரத்தை
தீரங்க
A#m
கையகை
D#m இடதரகாடி
தேரிங்க
D#m
A#m உடூகி
கையகை
D#m இடதரகாடி
தேரிங்க
Inst
D#m
B
D#m
A#m7
F#
D#m
B
A#m
D#m
Verse
D#m எஸந்னு
அச்சர
G#m7 அகலில்ல
A#m ஆசர
D#m மாடைக்கு
தூர
G#m7 சரியில்ல
உடியர
G#m7 நம்
G#m7
D#m பேசரி
A#m7
Chorus
D#m
கேளேயர
B
G#m7
A#m
D#m
புடியார
A#m
D#m
A#m
D#m
சூமார
B
G#m7
G#m7
A#m நான்
டிரைவர
A#m
Verse
A#m
நீ
நன்ன
A#m
லவ்வர
A#m நான்
டிரைவர
B
G#m7
A#m
D#m நன்ன
லவ்வர
D#m
A#m
நோடக
A#m நீனும்
அஸ்தர
A#m ஆகத்
இத்த
எத்தர
D#m
பிட்ட
இறலி
நின்ன
G#m7
D#m எங்கார
நானும்
G#m7
மதலா
உடாட
G#m7 மெரியூது
நீ
A#m நோட
D#m
G#m7 குட்ட
வருவிக
கண்டக
சூட
Inst
G#m7
D#m
A#m7
A#m7
B
A#m
D#m
Chorus
D#m நானும்
டிரைவர
B மையில்
ரா
D#m டிரெக்டர
நான்
D#m நின்ன
லவ்வர
மெரி
D#m ஬ேக
வங்கார
D#m ஗டகேரி
நந்ந
ஊர
B
D#m
D#m ஊரக
நான்
஦ில்தர
B
A#m7
நான்
D#m டிரைவர
B
G#m7
A#m
D#m நீ
நந்ந
B லவ்வர
B
G#m7
A#m
ஆக்கெல
D#m
தூர
G#m7
D#m
A#m வாரு
A#m
Verse
A#m
நல்ல
ஸிவல்தி
ஆகு
A#m நு
ஸதிப்பதி
இதிக்கே
D#m நல்தி
ஏளா
ஸவ்கர்தி
G#m7 ஏஸவ்கர்தி
A#m
நந்ந
D#m மணஸின
மாலைக்கத்தி
D#m
மணியக
D#m துச்சரச்சரி
நானு
D#m குடியுதன்நோடி
A#m
நின்ன
D#m ஸில்டக
பிட்டுநாதாடி
G#m7 ஏவுடு஗ி
A#m
நின்ன
D#m ஸில்டக
பிட்டுநாதாடி
G#m7
நீநு
G#m7 பிட்ட
மயல
நநு
மதிவி
G#m7
ஆகியநக்
A#m கிலநக
D#m
நம்
மதிவி
G#m7
நம்
மதிவி
D#m நம்
மதிவி
Inst
B
D#m
B
D#m
A#m7
A#m7
A#m
A#m
Chorus
நம்
A#m மதிவி
நம்
மதிவி
A#m நம்
மதிவி
நம்
A#m மதிவி
நம்
மதிவி
நம்
A#m மதிவி
நம்
A#m நான்
மதிவி
நம்
மதிவி
A#m
D#m நம்
மதிவி
நம்
D#m
A#m
மதிவி
D#m
நம்
D#m மதிவி
நம்
D#m மதிவி
நம்
G#m7
A#m
D#m மதிவி
நம்
G#m7 மதிவி
நம்
D#m
மதிவி
G#m7
A#m
நம்
ஆக்கல
A#m
தூர
A#m
ஆக்கல
தூர
A#m
ஆக்கல
தூர
A#m
B
A#m
ஸோலா
D#m இல்லாவசர஦ார
A#m நிப்பணாலஹம்மீர
ஜணபதக்கலேகார
B மனுவள்நாதருடாட
A#m
D#m
சிங்கர
G#m7
A#m
Outro
D#m
D#m
D#m
B
D#m
D#m
Transpose
PitchShift
Speed
capo

Frequently asked questions about this recording

  • Do you know the artist that plays on 'ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya' ?
  • What chords are in ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya?
  • What tempo should you practice ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya by Malu Nipanal Singer?
  • What key does ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya have?
  • When did ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್ Naa Driver Ni Nann Lover Malu Nipanal Janapada Song Himesh Reshammiya hit the market?